A A

Любецкая К. П. ДА ПРАБЛЕМЫ ЎПАРАДКАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Распрацоўка тэарэтычных і практычных пытанняў беларускай тэрміналогіі, задача яе ўпарадкавання і аналізу функцыянавання ва ўмовах відавочнага звужэння сфер выкарыстання беларускай мовы застаецца важнай і актуальнай. Сённяшні ўзровень развіцця беларускай тэрміналогіі (яе недастатковае ўладкаваннне і часам адсутнасць распрацаваных тэрмінасістэм па розных галінах ведаў) не зусім адпавядае сучаснаму стану беларускай […]

Каліта І. У. ТРАСЯНКА ЯК МОЎНЫ І КУЛЬТУРНЫ НІГІЛІЗМ

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Беларуская трасянка, як і ўкраінскі суржык, выклікае шмат пытанняў і супрацьлеглых эмоцый. Як навуковы тэрмін, яна хутка і стала ўвайшла у мовазнаўства, апошнім часам значна пашырае сваё семантычнае поле, пазычаецца суседзямі: у польскім друку сустрэнем эканамічную трасянку, беларусы не скупяцца на азначэнні з рознымі канататамі: духоўная трасянка (голас […]

Борбат Т. І., Ячмянёва І. М. Намінацыйна–ацэначныя лексемы ў літаратурна–мастацкім тэксце

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

((Личность — Слово — Социум — 2008) ) Як адзначае А. К. Малюк, ацэначнасць і эмацыянальнасць у структуры канатацыі займаюць немалаважнае месца [1]. Ацэначнасць з’яўляецца семантычнай уласцівасцю лексічнай адзінкі ці лексіка–семантычнага варыянту, састаўной часткай канатацыі і цесна звязана з эмацыянальнасцю, што ёсць вынік адлюстравання сувязі паміж ацэнкай і эмоцыяй суб’екта на ўзроўні іх праяўлення ў […]

Бандарэнка Т. П. Бяззлучнiкавыя складаныя сказы са значэннем семантычнага разгортвання ў паэтычнай мове Якуба Коласа (стылiстычны аналiз)

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) У развiццi беларускай лiтаратуры i лiтаратурнай мовы велiзарная заслуга Я. Коласа несумненная. Яго творы — яркi прыклад вернага служэння народу, узор увасаблення глыбокага зместу i высокай iдэйнасцi ў дасканалую мастацкую форму, дзе няма нi аднаго лiшняга слова, нi аднаго шаблоннага звароту. У паэтычнай мове Я. Коласа — здзiўляючая […]

Федарцова К. Р. АБ АСАБЛІВАСЦЯХ АКЦЭНТАЛАГІЧНАГА АФАРМЛЕННЯ ПАЛАНІЗМАЎ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ДЫЯЛЕКТНЫХ ДЗЕЯСЛОВАЎ)

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Час, шляхі і прычыны распаўсюджвання польскай мовы сярод беларусаў, уплыў яе на беларускія гаворкі і ў выніку чаго на літаратурную мову былі аб’ектам даследаванняў Я. Ф. Карскага, Ф. П. Філіна, М. Г. Булахава, А. М. Булыкі і інш. Прычыну цікавасці да гэтага пытання дакладна вызначыла Г. У. Арашонкава: «Непасрэднае тэрытарыяльнае суседства […]

У. Анічэнка. ПРАБЛЕМЫ НАРМАЛІЗАЦЫІ ЛЕКСІКІ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў ЗАМЕЖНАЙ І АЙЧЫННАЙ ЛЕКСІКАГРАФІІ

Нядзеля, 17 чэрвеня 2012

Няма каментараў

(Культура беларускага замежжа. — Мінск, 2000) Вытокі сучаснай беларускай літаратурнай мовы бяруць свой пачатак з глыбокай старажытнасці, якая назапасіла моўнае багацце ў пісьмовай і вуснай формах. Мова гэтая развіваецца рознымі спосабамі, сярод якіх найбольш важны і актыўны — народна-нацыянальная моўная аснова, што з даўняга часу абслугоўвае штодзённую сферу зносін паміж людзьмі. Людзі ў працэсе сваёй працоўнай […]

C. ЗАПРУДЗКІ. МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА БЕЛАРУСІ Ў 1990-Я ГАДЫ

Серада, 13 чэрвеня 2012

Няма каментараў

ARCHE — ПАЧАТАК. — 2002. — №1. Рэспубліка Беларусь часткова ўспадкавала моўную палітыку апошняга году існавання БССР, якая тады ў значнай ступені вызначалася прынятым у студзені 1990 году “Законам БССР аб мовах у Беларускай ССР”. У 2-м артыкуле закону беларуская мова абвяшчалася адзінай дзяржаўнай у Беларусі, расійская мова кваліфікавалася ў законе як “мова міжнацыянальных зносін народаў Саюзу ССР”. […]

Табола М. М. ВЫВУЧЭННЕ РАМАНА УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА «КАЛАСЫ ПАД СЯРПОМ ТВАІМ» З ВЫКАРЫСТАННЕМ ТЭХНАЛОГІІ ПЕДАГАГІЧНЫХ МАЙСТЭРНЯЎ

Чацвер, 22 сакавіка 2012

Няма каментараў

(Коммуникативная компетенция: принципы, методы, приёмы формирования. Сборник научных статей. — Вып. 9. — Минск, 2009)   З пачатку свайго існавання сістэма адукацыі, як спецыяльны сацыяльны інстытут грамадства, была вымушана пастаянна вырашаць два прынцыповыя пытанні: чаму вучыць і як вучыць. Сёння гэтыя пытанні трансфармаваліся ў дзве асноўныя праблемы педагогікі – змест адукацыі і адукацыйныя тэхналогіі. Змест адукацыі вызначаны […]

Сенькавец У. УПЛЫЎ ПОЛЬСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ НА СТАНАЎЛЕННЕ ЖАНРУ САНЭТА Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ

Серада, 21 сакавіка 2012

Няма каментараў

(Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997. –С.  281 — 285)      Санет у беларускую паэзію прыйшоў толькі ў пачатку ХХ ст. — пасля таго, як набыў амаль васьмісотгадовы вопыт у еўрапейскай літаратуры. Першым яго прыхільнікам у Беларусі прызнана лічыць Янку Купалу, які ў 1910г., у 29 нумары газеты “Наша Ніва” надрукаваў верш […]

Ключановіч І. РАЙНІС І КУПАЛА: АДЗІНСТВА ТЭМ І МАТЫВАЎ

Чацвер, 15 сакавіка 2012

Няма каментараў

(  Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997. –С. 234 — 238)   Ян Райніс і Янка Купала- паэты сапраўды народныя. Стаяць яны сёння ў сусветнай мастацкай літаратуры нібы магутныя вежы-волаты, стаяць побач, як роўныя.    Што ж збліжае, родніць іх- паэта латышскага і паэта беларускага? Жыццёвыя шляхі, лёсы ці сыноўняя любоў […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Накрутить подписчиков в твиттере программа и сервис накрутки читателей фолловеров в твиттере.
Страница 5 из 18123456789101112131415161718