A A

Ф. Янкоўскі. БЕЛАРУСКАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ, ІХ ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ (1)

Пятніца, 14 кастрычніка 2011

Няма каментараў

(Мінск, Вышэйш. школа”, 1968. — 451 с. )   Памяці дарагіх родных Карпа, Савы, Вольгі, Інэсы Янкоўскіх, якія загінулі ад рук фашыстаў   ПРАДМОВА Замест уступу. Задума збіраць і ў пэўнай меры адлюстраваць у кніжках беларускую народную фразеалогію з’явілася ў аўтара гэтай працы ў дні апошняй сусветнай вайны. Вынішчэнне здабыткаў народа (а яно бязлітаснае, жорсткае вынішчэнне, прыходзіла […]

І. І. Сацукевіч. ГІСТОРЫЯ І СУЧАСНАСЦЬ УРБАНІМІКІ ГРОДНА І МІНСКА (ПАРАЎНАЎЧЫ АНАЛІЗ)

Нядзеля, 9 кастрычніка 2011

Няма каментараў

(Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў. — Гродна, 2007) Урбананіміка ? частка тапанімікі, якая вывучае ўнутрыгарадскія назвы, аформілася толькі ў 70 ? 80-я гг. XX ст. Але да 1990-х гг. гарадская тапаніміка заставалася па-за ўвагай беларускіх гісторыкаў. Гэта тлумачыцца дзвюмя прычынамі. Па-першае, абсалютная большасць назваў вуліц ва ўсіх беларускіх гарадах была перайменавана […]

М. В. Галай. АФІКСАЛЬНАЯ ДЭРЫВАЦЫЯ ГЕРМАНІЗМАЎ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Нядзеля, 11 верасня 2011

Няма каментараў

Грані роднага слова. Зборнік мовазнаўчых навуковых артыкулаў (да 80-годдзя прафесара П. У. Сцяцко). – Гродна, 2010. — С. 102 — 105) Характэрнай функцыянальнай асаблівасцю запазычаных слоў з’яўляецца іх асваенне з дапамогай словавытворчасці ў лексічнай сістэме беларускай мовы.  Як адзначаюць даследчыкі, словаўтварэнне ад запазычаных слоў трэба лічыць адным з асноўных спосабаў іх адаптацыі. З пункту гледжання гістарычнай лексікалогіі […]

Супа В. ТЭМА ЎЗАЕМАСУВЯЗІ БЕЛАРУСІ І УСХОДУ Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ ВОЛЬГІ ІПАТАВАЙ

Нядзеля, 21 жніўня 2011

Няма каментараў

(Беларусь паміж Усходам і Захадам. – Ч. 2. – Мінск, 1997. – С. 213 — 218 ) Як вядома, у апошнія гады беларускія пісьменнікі часта звяртаюцца да тэмы мінулага свайго народа. Гтстарычная проза ў беларускай літаратуры налічвае ўжо дзесяткі твораў. Ёсць у гэтым жанрпвым рэчышчы і творы, у якіх аўтары ставяць сабе задачу ўваскрасіць далёкія, ледзь […]

Грышан А. І. ЖЫЦЦЁВЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ ГЕРОЯ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЫ (НА АСНОВЕ АНАЛІЗУ РАМАНА Т. БОНДАР “ПАВУЦІННЕ”)

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -С. 202 – 206) Сучасная беларуская проза часам апісвае ўзыходжанне на шлях веры, сустрэчу з Богам – па той прычыне, што гэтага вяртання ўсё жыццё падсвядома прагне чалавечая душа. Прыкладам такой прозы з’яўляецца раман-містэрыя Таісы […]

Алексяевіч В. Г. ФЕНАМЕН КАМІЧНАГА Ў ЧЭШСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРАХ 1-й ПАЛОВЫ ХХ СТАГОДДЗЯ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -С. 170 — 174) Феномен камічнага нязменна прыцягвае ўвагу шматлікіх даследчыкаў. Дадзеная з’ява знайшла сваё асэнсаванне ў самых розных гуманітарных навуках. Побач з класічнымі літаратуразнаўчымі, эстэтычнымі і філасофскімі тэорыямі існуюць таксама псіхалагічныя, лінгвістычныя, сацыяльна – і […]

Акушэвіч А. А. БІБЛЕЙСКІЯ ЦЫТАТЫ Ў ПРАДМОВАХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ ДА ПЯЦІКНІЖЖА МАЙСЕЯ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. - С. 167 – 170) Францыск Скарына – адна з цэнтральных асоб эпохі Адраджэння. Творчасць Францыска Скарыны здаецца глыбока вывучанай, але некаторыя пытанні даследаваны недастаткова, у прыватнасці, праблема біблейскіх цытат у прадмовах Францыска Скарыны да кніг […]

Н. М. Сысой. ЗАЙМЕННІК У КУРСЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ЯК ЗАМЕЖНАЙ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. - С. 278 — 281)   Асабовыя займеннікі У англійскай мове займеннік другой асобы youне дыферэнцыраваны. Таму ў англамоўнай аўдыторыі неабходна пракаментаваць ужыванне займеннікаў ты і вы: займеннік ты ўжываецца пры звароце да членаў сям’і, родных, Бога, […]

Д. П. Сёмуха. БІБЛЕЙСКІЯ ЗАПАВЕДЗІ І НАРОДНАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ ЯК ФРАГМЕНТ МОЎНА-ЭТЫЧНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТА БЕЛАРУСАЎ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -   С. 263 – 266) Чалавек, асобны індывідуум як своеасаблівы мікрасвет не існуе ў свеце сам-насам, а з’яўляецца часткай Космасу – макрасвету – і павінен гарманічна суіснаваць з усімі яго праявамі. Так і народная фразеалогія, […]

Грыб В. А. УТВАРЭННЕ НАЗВАЎ КОЛЕРААБАЗНАЧЭННЯЎ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -  С. 198 -  201) Патрэба абазначаць колеры ўзнікла ў нашых продкаў вельмі даўно. Пра гэта сведчыць наяўнасць вялікай групы каляровых абазначэнняў, якая шырока выкарыстоўвалася ў старабеларускай мове. Існуе пэўны набор слоў, якія з самага […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Страница 11 из 18123456789101112131415161718