A A

Архіў цэтлікаў | "стылістыка"

Юнаш М. А. ПРЫЁМЫ СЕМАНТЫЧНЫХ ЗМЯНЕННЯЎ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ З КАМПАНЕНТАМІ– САМАТЫЗМАМІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ МОВЫ БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ)

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Фразеалагізмы на ўзроўні нарматыўнага ўжывання маюць агульнапрынятыя форму і змест. Мова мастацкай літаратуры, акрамя традыцыйнага іх выкарыстання, дазваляе раскрыць стылістычны патэнцыял зваротаў. У такім выпадку фразеалагізмы рэалізуюцца ў адмыслова створаным кантэксце. Пісьменнікі пры дапамозе розных прыемаў па–майстэрску абнаўляюць іх форму і абыгрываюць змест, дасягаючы гумарыстычных, іранічных, сатырычных эфектаў, […]

Борбат Т. І., Ячмянёва І. М. Намінацыйна–ацэначныя лексемы ў літаратурна–мастацкім тэксце

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

((Личность — Слово — Социум — 2008) ) Як адзначае А. К. Малюк, ацэначнасць і эмацыянальнасць у структуры канатацыі займаюць немалаважнае месца [1]. Ацэначнасць з’яўляецца семантычнай уласцівасцю лексічнай адзінкі ці лексіка–семантычнага варыянту, састаўной часткай канатацыі і цесна звязана з эмацыянальнасцю, што ёсць вынік адлюстравання сувязі паміж ацэнкай і эмоцыяй суб’екта на ўзроўні іх праяўлення ў […]

Бандарэнка Т. П. Бяззлучнiкавыя складаныя сказы са значэннем семантычнага разгортвання ў паэтычнай мове Якуба Коласа (стылiстычны аналiз)

Нядзеля, 8 ліпня 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) У развiццi беларускай лiтаратуры i лiтаратурнай мовы велiзарная заслуга Я. Коласа несумненная. Яго творы — яркi прыклад вернага служэння народу, узор увасаблення глыбокага зместу i высокай iдэйнасцi ў дасканалую мастацкую форму, дзе няма нi аднаго лiшняга слова, нi аднаго шаблоннага звароту. У паэтычнай мове Я. Коласа — здзiўляючая […]

А. Я. Супрун. ЛЕКСIЧНАЯ СТРУКТУРА ВЕРША ЯКУБА КОЛАСА “РУЧЭЙ”

Чацвер, 19 сакавіка 2009

Няма каментараў

Верш Якуба Коласа «Ручэй» быў упершыню надрукаваны ў першым зборы твораў паэта (1928) [Колас 1928], а напісаны амаль за два дзесяцігоддзі да гэтай публікацыі, у 1909 г., калі Якуб Колас быў у турме. Успамін пра родную прыроду, відаць, саграваў у астрозе душу маладога паэта. Аб гэтым сведчаць, напрыклад, верш «Сон у турме» і пейзажныя замалёўкі, […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!