A A

Карп А. А. МАСТАЦКАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ТЭМЫ РАДЗІМЫ Ў ПАЭЗІІ В. СТРЫЖАКА І А. СЫСА

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. —С. 217 – 221) Пісаць пра Радзіму няпроста, таму што вельмі складана быць арыгінальным у гэтай тэме. «Першы ў сваёй літаратурнай працы выступае зь беларускім нацыянальным ідэалам – ужо сьвядома нацыянальным – Мацей Бурачок (Францішак Багушэвіч)», […]

Кулікоў І. М. ЛСГ “РАДАСЦЬ” У СТАРАЖЫТНААНГЛІЙСКАЙ МОВЕ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. — С. 229 — 232) Слоўнік англійскай мовы кардынальна змяняўся на працягу стагоддзяў: каля 80% старажытнаанглійскай лексікі не дайшло да нашых дзён. Сярод першай тысячы найбольш ужываных слоў 83% маюць германскае паходжанне ў той час, як для […]

Курчыч К. Ф. АДЛЮСТРАВАННЕ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СВЯДОМАСЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ Д. МАКСІМАВІЧ І Н. АРСЕННЕВАЙ

Субота, 20 жніўня 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -  С. 233 – 236) Калі вусная народная творчасць засяроджвае ўвагу на чалавеку ў прыродзе, то літаратура – на прыродзе ў чалавеку. Нельга не пагадзіцца з М. Эпштэйнам у меркаванні, што прырода як катэгорыя універсальная, […]

Т. Л. Браім. ФАРМІРАВАННЕ ЛІНГВІСТЫЧНАЙ КАМПЕТЭНЦЫІ НА ІНТЭГРАВАНЫХ УРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ І НЯМЕЦКАЙ МОЎ

Панядзелак, 15 жніўня 2011

Няма каментараў

Праблема «інтэграванай» адукацыі сярод айчынных і зарубежных педагогаў з»яўляецца як ніколі актуальнай у апошні час. Сёння ўжо часцей настаўнікі прыходяць да разумення таго, што дзяліць адукацыю на прадметы, урокі, тэмы не зусім рацыянальна. Усведамленне адзінага сістэмнага падыходу, які прымяняецца да прыроды і грамадства, а значыць унутранага адзінства сусвету, наводзіць на думку аб інтэграцыі і ў […]

Навіцкая В. В. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ І УМБЭРТА ЭКА: ПАРАДЫГМА «ДАБРО — ЗЛО»

Панядзелак, 15 жніўня 2011

Няма каментараў

Наяўнасць у творчасці абодвух пісьменнікаў выразнай бінарнай апазіцыі «даброзло» падвяргаецца дэканструкцыі як аўтарскім метафізічнасветапоглядным мысленнем, так і праходзіць крытычную рэ інтэрпрэтацыю інтэртэкстуальнай свядомасцю чытача. Адбываецца раз»яднанне, пераасэнсаванне дыхатамічнага светаўспрымання, характэрнае для постмадэрнісцкага дыскурсу. Канкрэтным полем рэпрэзентацыі апазіцыі «даброзло» ў Караткевіча з»яўляецца антытэза ХрыстаБратчыка палітычнай (намінальнай) і царкоўнай (фактычнай) уладзе старажытнай Гародні. Здавалася б, перадчытачом – […]

Н. М. Луновіч. ДА ПЫТАННЯ ПРА КАНЦЭПТ «СКВАПНАСЦЬ» (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПРЫКАЗАК І ПРЫМАВАК СХОДНЕСЛАВЯНСКІХ І АНГЛІЙСКАЙ МОЎ)

Панядзелак, 15 жніўня 2011

Няма каментараў

Паняцце канцэпт характарызуецца неадназначнай структурай. Заднаго боку, у яго склад уваходзіць тое, што з»яўляецца зместам паняцця, з другога – тое, што робіць канцэпт з»явай культуры: этымалогія, асацыятыўныя рады, ацэнкі і канатацыі. Незалежна ад свайго тыпу, канцэпт мае базавы ўзровень, канцэптуальныя ўзроўнi i поле iнтэрпрэтацыi. Для аналiзу ядра канцэпта неабходна вызначыць дамiнантныя лексемырэпрэзентанты, пры дапамозе якiх […]

Бурак М. В. СІМВОЛІКААЛЕГАРЫЧНАЯ ВОБРАЗНАСЦЬ "СЛОВА НА САБОР СВЯТЫХ АЙЦОЎ 300 і 18... " КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Панядзелак, 15 жніўня 2011

Няма каментараў

Традыцыйнасць і сімвалічнае светаадчуванне належаць да ліку вядучых эстэтычных прынцыпаў мастацкага метаду старажытнай літаратуры, гэта найважнейшыя сістэмастваральныя фактары яе паэтычнай вобразнасці, умова функцыявання вобразаўсімвалаў. Традыцыйныя стылістычныя сродкі сярэднявечнай кніжнасці адыгрывалі вызначальную ролю ў мастацкім афармленні тэксту твора і рэцэпцыі яго чытачомслухачом. Д. С. Ліхачоў у дачыненні да старажытнай літаратуры заўважыў: «ўсё поўна таемнага сэнсу, таемных […]

Пушкіна М. А. ДЭКАНСТРУКЦЫЯ «ГАМЛЕТА» У. ШЭКСПІРА У ПОЛЬСКАЙ ДРАМАТУРГІІ ХХ СТ

Панядзелак, 15 жніўня 2011

Няма каментараў

Сярэдзіна ХХ стагоддзя прэзентавала грамадскасці сваю рэакцыю на крызіс ідэй мадэрнізму і некласічнай філасофіі, на смерць надасноваў: Бога, аўтара, чалавека – плынь постмадэрнізму, накіраваную на іранічнае ўспрыняцце свету ва ўсёй яго эклектычнасці і хаатычнасці і свабоднае канструяванне светаў падобных. Ужо ў часы мадэрнізму ў Польшчы пачалося найбольш актыўнае пераасэнсаванне вызначальнай для палякаў рамантычнай эпохі, вызначальных […]

Ф. Вячорка. ЗАМКНЁНЫЯ ГРУПЫ НАЗВАЎ КЛАСІЧНАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ

Панядзелак, 15 жніўня 2011

Няма каментараў

Роднае слова — 2003. — № 12. — С. 52--56  Беларуская мова — каштоўны сацыяльна-культурны скарб нацыi, нацыянальная мова беларускага народа. Мова — прыкмета, па якой мяркуюць пра ўзровень культуры чалавека, яго iнтэлект, жаданнi i захапленнi. Маўленне — учынак, якi можа стаць падставай для пахвалы цi асуджэння; гэта не толькi спосаб абмену думкамi, але i форма ўздзеяння на свядомасць людзей, што […]

КІПЕЛЬ З. БЕЛАРУСКАЯ ПЕРАКЛАДНАЯ ЛІТАРАТУРА XV – XVI СТСТ. ЯК МОСТ ПАМІЖ УСХОДАМ І ЗАХАДАМ

Нядзеля, 24 ліпня 2011

Няма каментараў

(Беларусь паміж Усходам і Захадам. – Ч. 2. – Мінск, 1997. – С. 175 — 181) Важнасьць беларускай перакладной літаратуры XV – XVI стст. Велізарная ў агульным літаратурным працэсе ўсходняга славянства. На вялікі жаль, перакладной літаратуры таго перыяду пакідалася мала мейсца ў літаратурных досьледах ХІХ ст. Тым больш роля беларускай літаратуры альбо зусім ігнаравалася, альбо была […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Страница 12 из 18123456789101112131415161718