A A

Archive | Літаратуразнаўства

Супа В. ТЭМА ЎЗАЕМАСУВЯЗІ БЕЛАРУСІ І УСХОДУ Ў ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ ВОЛЬГІ ІПАТАВАЙ

Нядзеля, жніўня 21, 2011

Няма каментараў

(Беларусь паміж Усходам і Захадам. – Ч. 2. – Мінск, 1997. – С. 213 — 218 ) Як вядома, у апошнія гады беларускія пісьменнікі часта звяртаюцца да тэмы мінулага свайго народа. Гтстарычная проза ў беларускай літаратуры налічвае ўжо дзесяткі твораў. Ёсць у гэтым жанрпвым рэчышчы і творы, у якіх аўтары ставяць сабе задачу ўваскрасіць далёкія, ледзь […]

Грышан А. І. ЖЫЦЦЁВЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ ГЕРОЯ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЫ (НА АСНОВЕ АНАЛІЗУ РАМАНА Т. БОНДАР “ПАВУЦІННЕ”)

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -С. 202 – 206) Сучасная беларуская проза часам апісвае ўзыходжанне на шлях веры, сустрэчу з Богам – па той прычыне, што гэтага вяртання ўсё жыццё падсвядома прагне чалавечая душа. Прыкладам такой прозы з’яўляецца раман-містэрыя Таісы […]

Алексяевіч В. Г. ФЕНАМЕН КАМІЧНАГА Ў ЧЭШСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРАХ 1-й ПАЛОВЫ ХХ СТАГОДДЗЯ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -С. 170 — 174) Феномен камічнага нязменна прыцягвае ўвагу шматлікіх даследчыкаў. Дадзеная з’ява знайшла сваё асэнсаванне ў самых розных гуманітарных навуках. Побач з класічнымі літаратуразнаўчымі, эстэтычнымі і філасофскімі тэорыямі існуюць таксама псіхалагічныя, лінгвістычныя, сацыяльна – і […]

Акушэвіч А. А. БІБЛЕЙСКІЯ ЦЫТАТЫ Ў ПРАДМОВАХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ ДА ПЯЦІКНІЖЖА МАЙСЕЯ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. - С. 167 – 170) Францыск Скарына – адна з цэнтральных асоб эпохі Адраджэння. Творчасць Францыска Скарыны здаецца глыбока вывучанай, але некаторыя пытанні даследаваны недастаткова, у прыватнасці, праблема біблейскіх цытат у прадмовах Францыска Скарыны да кніг […]

Карп А. А. МАСТАЦКАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ТЭМЫ РАДЗІМЫ Ў ПАЭЗІІ В. СТРЫЖАКА І А. СЫСА

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. —С. 217 – 221) Пісаць пра Радзіму няпроста, таму што вельмі складана быць арыгінальным у гэтай тэме. «Першы ў сваёй літаратурнай працы выступае зь беларускім нацыянальным ідэалам – ужо сьвядома нацыянальным – Мацей Бурачок (Францішак Багушэвіч)», […]

Курчыч К. Ф. АДЛЮСТРАВАННЕ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СВЯДОМАСЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ Д. МАКСІМАВІЧ І Н. АРСЕННЕВАЙ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -  С. 233 – 236) Калі вусная народная творчасць засяроджвае ўвагу на чалавеку ў прыродзе, то літаратура – на прыродзе ў чалавеку. Нельга не пагадзіцца з М. Эпштэйнам у меркаванні, што прырода як катэгорыя універсальная, […]

Навіцкая В. В. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ І УМБЭРТА ЭКА: ПАРАДЫГМА «ДАБРО — ЗЛО»

Панядзелак, жніўня 15, 2011

Няма каментараў

Наяўнасць у творчасці абодвух пісьменнікаў выразнай бінарнай апазіцыі «даброзло» падвяргаецца дэканструкцыі як аўтарскім метафізічнасветапоглядным мысленнем, так і праходзіць крытычную рэ інтэрпрэтацыю інтэртэкстуальнай свядомасцю чытача. Адбываецца раз»яднанне, пераасэнсаванне дыхатамічнага светаўспрымання, характэрнае для постмадэрнісцкага дыскурсу. Канкрэтным полем рэпрэзентацыі апазіцыі «даброзло» ў Караткевіча з»яўляецца антытэза ХрыстаБратчыка палітычнай (намінальнай) і царкоўнай (фактычнай) уладзе старажытнай Гародні. Здавалася б, перадчытачом – […]

Бурак М. В. СІМВОЛІКААЛЕГАРЫЧНАЯ ВОБРАЗНАСЦЬ "СЛОВА НА САБОР СВЯТЫХ АЙЦОЎ 300 і 18... " КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА

Панядзелак, жніўня 15, 2011

Няма каментараў

Традыцыйнасць і сімвалічнае светаадчуванне належаць да ліку вядучых эстэтычных прынцыпаў мастацкага метаду старажытнай літаратуры, гэта найважнейшыя сістэмастваральныя фактары яе паэтычнай вобразнасці, умова функцыявання вобразаўсімвалаў. Традыцыйныя стылістычныя сродкі сярэднявечнай кніжнасці адыгрывалі вызначальную ролю ў мастацкім афармленні тэксту твора і рэцэпцыі яго чытачомслухачом. Д. С. Ліхачоў у дачыненні да старажытнай літаратуры заўважыў: «ўсё поўна таемнага сэнсу, таемных […]

Пушкіна М. А. ДЭКАНСТРУКЦЫЯ «ГАМЛЕТА» У. ШЭКСПІРА У ПОЛЬСКАЙ ДРАМАТУРГІІ ХХ СТ

Панядзелак, жніўня 15, 2011

Няма каментараў

Сярэдзіна ХХ стагоддзя прэзентавала грамадскасці сваю рэакцыю на крызіс ідэй мадэрнізму і некласічнай філасофіі, на смерць надасноваў: Бога, аўтара, чалавека – плынь постмадэрнізму, накіраваную на іранічнае ўспрыняцце свету ва ўсёй яго эклектычнасці і хаатычнасці і свабоднае канструяванне светаў падобных. Ужо ў часы мадэрнізму ў Польшчы пачалося найбольш актыўнае пераасэнсаванне вызначальнай для палякаў рамантычнай эпохі, вызначальных […]

КІПЕЛЬ З. БЕЛАРУСКАЯ ПЕРАКЛАДНАЯ ЛІТАРАТУРА XV – XVI СТСТ. ЯК МОСТ ПАМІЖ УСХОДАМ І ЗАХАДАМ

Нядзеля, ліпня 24, 2011

Няма каментараў

(Беларусь паміж Усходам і Захадам. – Ч. 2. – Мінск, 1997. – С. 175 — 181) Важнасьць беларускай перакладной літаратуры XV – XVI стст. Велізарная ў агульным літаратурным працэсе ўсходняга славянства. На вялікі жаль, перакладной літаратуры таго перыяду пакідалася мала мейсца ў літаратурных досьледах ХІХ ст. Тым больш роля беларускай літаратуры альбо зусім ігнаравалася, альбо была […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Самая актуальная информация кордицепс у нас на сайте.
Страница 3 из 41234