A A

Archive | Беларуская мова

А. ДЗЯРНОВІЧ. ДЭФІНІЦЫІ АФІЦЫЙНАЙ МОВЫ ВКЛ: ПАМІЖ САЦЫЯЛІНГВІСТЫКАЙ І ГІСТАРЫЧНЫМ ДЫСКУРСАМ

Чацвер, траўня 28, 2015

Няма каментараў

(Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову (к 90-летию со дня рождения) : сб. науч. трудов. Вып. II / редкол. : Г.А. Цыхун (отв. ред.), А.Н. Гордей (зам. отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2015. – С. 61—64) Пытанне аб юрыдычным статусе і культурна-палітычнай інтэрпрэтацыі афіцыйнай канцылярскай (у адпаведнасці з ІI і III Статутамі […]

І. У. КАЛІТА. НОРМА І ЎЗУС – ПРАМЕНЛІВАСЦЬ ПАНЯЦЦЯЎ І РЭЛАТЫЎНАСЦЬ ІХ СУАДНОСІН

Панядзелак, кастрычніка 20, 2014

Няма каментараў

Норма і ўзус – паняцці, якія пры сваім тэрміналагічным характары, праяўляюць імкненне да неадназначнасці, пры характарыстыцы названых тэрмінаў прынята гаварыць пра іх шырокае і вузкае значэнне. Не паглыбляючыся ў тэрміналагічныя спрэчкі, азначым гэтыя паняцці наступным чынам: норма – гэта вынік мэтанакіраванай кадыфікацыі мовы, гэта агульнапрынятыя для літаратурнай пісьмовай мовы правілы, якія зафіксаваны граматыкай канкрэтнай мовы. […]

І. У. КАЛІТА. МЕНТАЛЬНЫ КАМПАЗІТ БЕЛАРУСКАЙ ПАРЭМІІ.

Субота, жніўня 30, 2014

Няма каментараў

(PAR?MIE N?ROD? SLOVANSK?CH IV. Sborn?k p??sp?vk? z mezin?rodn? konference konan? v Ostrav? ve dnech 20. -21.11.2008. Ostravsk? univerzita, Ostrava, 2009, ISBN 978-80-7368-647-5, 286 s., s. 94-99.) Арыентаванасць сучаснай дыдактыкі вывучэння моў на стварэнне кампетэнцый міжкультурнай камунікацыі вядзе да пераасэнсавання ўсіх без выключэння моўных з’яў. Трансляцыя ведаў праз фонд парэміі займае спецыфічнае месца пры вывучэнні чужой […]

І. КАЛІТА. ФАНЕТЫЧНАЯ ЛІНГВАЎНІКАЛЬНАСЦЬ У РАКУРСЕ БІНАРНАГА КАНЦЭПТА ‘СВОЙ’ – ‘ЧУЖЫ’

Субота, жніўня 30, 2014

Няма каментараў

?esk? v?dom? B?larusi – Чэшскае ўсведамленне Беларусі. Praha: KAROLINUM, ISBN 978-80-246-2252-1, 2013, 428 c., c. 49-60. Уводзіны Фармаванне культурных, а з пункту гледжання лінгвакультуралогіі – лінгвакультурных канцэптаў (лінгвакультурэм) – працяглы культурна-гістарычны працэс, пры чым бясконцы, як культурнае развіццё чалавецтва. Шматмернасць свету абумоўлівае стварэнне своеасаблівага наднацыянальнага “кодэксу архетыпаў” ці базісных канцэптаў, з якімі чалавецтва працуе на […]

A. ВАШКЕВІЧ. ІМЁНЫ БЕЛАРУСАЎ XVI СТАГОДДЗЯ

Панядзелак, красавіка 8, 2013

Няма каментараў

НАША НІВА. — 8 красавіка 2013 г. Павярхоўна прагледзеў толькі адзін гістарычны дакумент XVI стагоддзя, які аказаўся пад рукой. Гэта зроблены ў 1550-х гадах (прыкладна 450 год таму) попіс Гродзенскай каралеўскай эканоміі. Прыведзеныя ў попісе імёны — гэта імёны тагачасных сялян, пераважна праваслаўных, хаця на той час у рэгіёне ўжо была невялікая колькасць каталіцкага насельніцтва. Адным […]

У. В. Анiчэнка. ПОЛАЦКIЯ ГРАМАТЫ — ВАЖНАЯ КРЫНIЦА ДЛЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ I ЯЕ ГIСТОРЫI

Пятніца, красавіка 5, 2013

Няма каментараў

Полацк (летапiсны Полотеск, Полотьск, Полтеск) у «Аповесцi мiнулых гадоў» упамiнаецца пад 862 г. як адзiн з цэнтраў старажытнарускай дзяржавы з ажыўленымi эканамiчнымi сувязямi з iншымi тэрытарыяльнымi аб'яднаннямi. Полацкая зямля ў далёкiя ад нас часы прызнавалася «беларускай дзяржавай», якая мела княжацкую ўладу, веча, адмiнiстрацыю, вайсковую абарону. Яна займала адно з вядучых месц у старажытнарускай i старабеларускай […]

К. П. Любецкая. ДЫНАМІКА ЛЕКСІЧНЫХ ЗМЕНАЎ У БЕЛАРУСКАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ТЭРМІНАГРАФІІ

Нядзеля, лістапада 18, 2012

Няма каментараў

(ЛИЧНОСТЬ-СЛОВО-СОЦИУМ — 2009) Сельскагаспадарчая тэрміналогія неаднойчы з’яўлялася прадметам апісання практычнай тэрмінаграфіі: падрыхтавана 17 даведнікаў, прысвечаных розным галінам сельскагаспадарчай справы [1–17], таму «шмат у чым не маюць падстаў нараканні на нераспрацаванасць тэрміналогіі на беларускай мове, якія нярэдка гучаць з вуснаў тых, хто адмаўляе ў праве на жыцце беларускамоўнай навуцы і беларускамоўнаму навучанню, у тым ліку і ў […]

Юнаш М. А. ПРЫЁМЫ СЕМАНТЫЧНЫХ ЗМЯНЕННЯЎ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ З КАМПАНЕНТАМІ– САМАТЫЗМАМІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ МОВЫ БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГІІ)

Нядзеля, ліпня 8, 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Фразеалагізмы на ўзроўні нарматыўнага ўжывання маюць агульнапрынятыя форму і змест. Мова мастацкай літаратуры, акрамя традыцыйнага іх выкарыстання, дазваляе раскрыць стылістычны патэнцыял зваротаў. У такім выпадку фразеалагізмы рэалізуюцца ў адмыслова створаным кантэксце. Пісьменнікі пры дапамозе розных прыемаў па–майстэрску абнаўляюць іх форму і абыгрываюць змест, дасягаючы гумарыстычных, іранічных, сатырычных эфектаў, […]

Любецкая К. П. ДА ПРАБЛЕМЫ ЎПАРАДКАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ

Нядзеля, ліпня 8, 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Распрацоўка тэарэтычных і практычных пытанняў беларускай тэрміналогіі, задача яе ўпарадкавання і аналізу функцыянавання ва ўмовах відавочнага звужэння сфер выкарыстання беларускай мовы застаецца важнай і актуальнай. Сённяшні ўзровень развіцця беларускай тэрміналогіі (яе недастатковае ўладкаваннне і часам адсутнасць распрацаваных тэрмінасістэм па розных галінах ведаў) не зусім адпавядае сучаснаму стану беларускай […]

Каліта І. У. ТРАСЯНКА ЯК МОЎНЫ І КУЛЬТУРНЫ НІГІЛІЗМ

Нядзеля, ліпня 8, 2012

Няма каментараў

(Личность — Слово — Социум — 2008) Беларуская трасянка, як і ўкраінскі суржык, выклікае шмат пытанняў і супрацьлеглых эмоцый. Як навуковы тэрмін, яна хутка і стала ўвайшла у мовазнаўства, апошнім часам значна пашырае сваё семантычнае поле, пазычаецца суседзямі: у польскім друку сустрэнем эканамічную трасянку, беларусы не скупяцца на азначэнні з рознымі канататамі: духоўная трасянка (голас […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Страница 1 из 71234567