A A

Archive | Агульнае і параўнальнае літаратуразнаўства

Сенькавец У. УПЛЫЎ ПОЛЬСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ НА СТАНАЎЛЕННЕ ЖАНРУ САНЭТА Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ

Серада, сакавіка 21, 2012

Няма каментараў

(Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997. –С.  281 — 285)      Санет у беларускую паэзію прыйшоў толькі ў пачатку ХХ ст. — пасля таго, як набыў амаль васьмісотгадовы вопыт у еўрапейскай літаратуры. Першым яго прыхільнікам у Беларусі прызнана лічыць Янку Купалу, які ў 1910г., у 29 нумары газеты “Наша Ніва” надрукаваў верш […]

Ключановіч І. РАЙНІС І КУПАЛА: АДЗІНСТВА ТЭМ І МАТЫВАЎ

Чацвер, сакавіка 15, 2012

Няма каментараў

(  Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997. –С. 234 — 238)   Ян Райніс і Янка Купала- паэты сапраўды народныя. Стаяць яны сёння ў сусветнай мастацкай літаратуры нібы магутныя вежы-волаты, стаяць побач, як роўныя.    Што ж збліжае, родніць іх- паэта латышскага і паэта беларускага? Жыццёвыя шляхі, лёсы ці сыноўняя любоў […]

Шынкарэнка В. АБ НЕКАТОРЫХ АСАБЛІВАСЦЯХ ПАЭТЫКІ ГІСТАРЫЧНАГА ЖАНРУ Ў БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ ЛІТАРАТУРАХ

Аўторак, лютага 21, 2012

Няма каментараў

(Беларусь паміж усходам і захадам. – Ч. 2. – Мн., 1997)      Паэтыка як навука аб законах унутранай сувязі. І суадносінах розных узноўнаў мастацкага цэлага, як праунальна новая аналітычна- сінтэтычная галіна філалагічных відаў, дзе рактар і функцыі ўзаемадачыненняў разглядаюцца ў атпаведнасці з агульнай ідэяй, что яднае, арганізуе ўсю складаную пабудаву твора, — пакуль недастаткова часта трапляе […]

Васючэнка П. В. ДРАМАТУРГ ЯК ДЭМIУРГ: ДА ПЫТАННЯ ПРА КРЭАТЫЎ МIСIЮ АЎТАРАЎ

Нядзеля, лістапада 27, 2011

Няма каментараў

НАРАДЖЭННЕ ДРАМАТУРГА Сутнасць драматургіі, на маю думку, не ў дзеянні, не ў сцэнічнасці, не ў тэатральнасці. Драматургія – самы вербальны з усіх родаў літаратуры. Рухі, мізансцэны – таксама яе «Словы». Паэт можа нарадзіцца ў пятнаццаць гадоў, празаік у трыццаць, драматург дзесьці ў сорак. Бо драматургія – гэта і паэтычны талент, і веданне прозы жыцця, і […]

Кавалеўскі А. М. ПАЭТЫЧНЫ ТЭКСТ: ЦЯЖКАСЦI ПРАЧЫТАННЯ

Нядзеля, лістапада 27, 2011

Няма каментараў

(Русская и белорусская литература на рубеже XX — XXI веков. — Ч. 1. — Минск, 2010) Незалежна ад таго, што менавiта чытач шукае ў мастацкiм тэксце (сiмвалiчны адбiтак рэчаiснасцi, мiфалагему, культурна-гiстарычную праблематыку), трэба прызнаць, што ён шукае нешта акрамя самога тэксту. Калi аўтар стварае свой тэкст як паэтычны, ён аўтаматычна трансфармуе яго са сферы звычайнага […]

Алексяевіч В. Г. ФЕНАМЕН КАМІЧНАГА Ў ЧЭШСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРАХ 1-й ПАЛОВЫ ХХ СТАГОДДЗЯ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -С. 170 — 174) Феномен камічнага нязменна прыцягвае ўвагу шматлікіх даследчыкаў. Дадзеная з’ява знайшла сваё асэнсаванне ў самых розных гуманітарных навуках. Побач з класічнымі літаратуразнаўчымі, эстэтычнымі і філасофскімі тэорыямі існуюць таксама псіхалагічныя, лінгвістычныя, сацыяльна – і […]

Курчыч К. Ф. АДЛЮСТРАВАННЕ ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СВЯДОМАСЦІ Ў ТВОРЧАСЦІ Д. МАКСІМАВІЧ І Н. АРСЕННЕВАЙ

Субота, жніўня 20, 2011

Няма каментараў

(Сборник работ 66-й научной конфкренции  студентов и аспирантов Белорусского государственного университета 18 – 21 мая 2009 г. – Ч. 3. -  С. 233 – 236) Калі вусная народная творчасць засяроджвае ўвагу на чалавеку ў прыродзе, то літаратура – на прыродзе ў чалавеку. Нельга не пагадзіцца з М. Эпштэйнам у меркаванні, што прырода як катэгорыя універсальная, […]

Навіцкая В. В. УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ І УМБЭРТА ЭКА: ПАРАДЫГМА «ДАБРО — ЗЛО»

Панядзелак, жніўня 15, 2011

Няма каментараў

Наяўнасць у творчасці абодвух пісьменнікаў выразнай бінарнай апазіцыі «даброзло» падвяргаецца дэканструкцыі як аўтарскім метафізічнасветапоглядным мысленнем, так і праходзіць крытычную рэ інтэрпрэтацыю інтэртэкстуальнай свядомасцю чытача. Адбываецца раз»яднанне, пераасэнсаванне дыхатамічнага светаўспрымання, характэрнае для постмадэрнісцкага дыскурсу. Канкрэтным полем рэпрэзентацыі апазіцыі «даброзло» ў Караткевіча з»яўляецца антытэза ХрыстаБратчыка палітычнай (намінальнай) і царкоўнай (фактычнай) уладзе старажытнай Гародні. Здавалася б, перадчытачом – […]

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!