A A

Ф. Янкоўскі. БЕЛАРУСКАЯ ФРАЗЕАЛОГІЯ. ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ, ІХ ЗНАЧЭННЕ, УЖЫВАННЕ (2)

Пят, 14 кастрычніка 2011

Слоўнікі

СКАРАЧЭННІ І ЎМОЎНЫЯ АБАЗНАЧЭННІ

1. Крыніцы
А. Сержп. Грам. нарыс

А. Сержп., КАБСП

А. Сержп., СРБП

БППФ

Г. Юрч., Пол.

Е. Рам., БНК, 1962

Е. Рам., БС, IV

З. Радч., ГНП

І. Нас., СБП

І. Серб., БС

Лінг. зб.

Матэр. для сл.

М. Гар., НП

М. Фед., ЛБ, I (II, III, IV)

ПБН

Пол.

П. Ст., Пол.

П. Шэйн, БНП, 1874

П. Шэйн, БНП, 1962

П. Шэйн, II

П. Ахр., БК

Р. Шырма, БНП, I (II, III)

С. Некраш., Да характ. гавор.

Хрэстам.

Ч. Пятк., КДПР

Я. Чач.
2. Скарачэнні геаграфічных назваў (вёсак, мястэчкаў і г. д.)


Былыя паветы і сучасныя раёны тэрытарыяльна, сваімі межамі не супадаюць. Выкарыстоўваючы матэрыял з друкаваных крыніц (напрыклад, кнігі А. Сержпутоўскага, Е. Раманава, М. Федароўскага, дыялекталагічную хрэстаматыю), аўтар захоўвае геаграфічныя паметы (павет, вёска), якія зроблены ў кнігах звычайна пад тэкстам. Вось чаму тут падаюцца побач павет і раён, потым пералічваюцца вёскі, якія ўваходзяць ці ўваходзілі ў пэўны павет і раён. Гл, напрыклад: Аршанскі павет, Аршанскі раён, Высокае, Копысь, Пугляі, Талачын. Скарачэнне агульных назваў: вол. — воласць, п. — павет, пас. — пасёлак, пп. — паветы, р. — раён, рр. — раёны, ст. — станцыя.
Акцябр. р.

Арш. п.

Асіп. р.

Ашм. п.

Бабр. п.

Баран. р.

Барыс. п.

Беласт. п.

Бешанк. р.

Буд. -Каш. р.

Бых. п.

Бял. р.

Бяроз. р.

Бярэз. р.

Валож. р.

Ваўк. п.

Верхнядз. р.

Віл. п.

Вілен. п.

Віцеб. п.

Воран. р.

Ганц. р.

Гарад. п.

Гл. р.

Глыб. р.

Гом. п.

Гор. п.

Гродз. губ.

Дзіс.

Дзярж. р.

Докш. р.

Ельскі р.

Жлоб. р.

Зэльв. р.

Ігум. п.

Іўеўскі р. — Іўеўскі р., Іўе, Маг. — Магенцы.

Калінк. р.

Кап. р.

Карэл. р.

Касцюк. р.

Кл. р.

Клім. р.

Круп. р.

Крыч. р.

Лаг. р.

Лельч. р.

Лёзн. р.

Леп. п.

Лід. п.

Літ. ССР

Лоеўскі р.

Люб. р.

Лях. р.

Магіл. п.

Маз. п.

Малад. р.

Маст. р.

Мін. п.

Мсц. п.

Мядз. р.

Навагр. п.

Нараўл. р.

Нясвіж. р.

Палес.

Пар. р.

Паст. р.

Петрык. р.

Пол. р.

Пруж. п.

Пух. р.

Рагач. п.

Рад. р.

Ружан.

Рэч. п.

Сак. п.

Саліг. р.

Светл. р.

Свісл. р.

Сен. п.

Скід. р.

Сл. п.

Слон. п.

Смал. р.

Смарг. р.

Старадар. р.

Стаўб. р.

Увар. р.

Уздз. р.

Уш. р.

Хойн. р.

Хоцім. р.

Чач. р.

Чашн. р.

Чэрвен. р.

Чэрык. р.

Шкл. р.

Шуміл.

Шчуч. р.
3. Шкала стылістычных паметак


З адцен.

З адцен. абыяк.
4. Іншыя скарачэнні


Бібл. — біблейны выраз. Гл. — глядзіце. Параўн. — параўнаем. У руск. — у рускай мове. Кніжн. — кніжны выраз.

Дзве кропкі (...) паказваюць на скарачэнне цытаты.

(sic!) — звярніце ўвагу на граматычную асаблівасць.

— абыякавасці, асудж. — асуджэння, грэбл. — грэблівасці, жартаўл. — жартаўлівасці, зламоўн. — зламоўнасці, зняважл. — зняважлівасці, іран. — іранічнасці, незадавальн. — незадавальнення, непаш. — непашаны, пагардл. — пагардлівасці, паэтычн. — паэтычнасці, пяшчотл. — пяшчотлівасці, узнёсл. — узнёсласці.— з адценнем.— Шчучынскі р., Будр. — Будраўцы, Вял. Б. — Вялікія Баяры, Маск. — Маскалі, Раж. — Ражанка.— Шуміліна, Лас. — Ласвіцкія.— Шклоўскі р., Фашч. — Фашчаўка.— Чэрыкаўскі р., Чэрык. — Чэрыкаў.— Чэрвеньскі р., Карз. — Карзуны, Чэр. — Чэрвень, Чэрвен. — Чэрвеншчына.— Чашніцкі р., Краснал. — Красналукі, Латыг. — Латыгаўка, Чашн. — Чашнікі.— Чачэрскі р., Гоц. — Гоцкае, Чач. — Чачэрск.— Хоцімскі р., Ял. — Ялавец.— Хойніцкі р., Алекс. — Алексічы, Вал. — Валяцін.— Ушацкі р., Арэх. — Арэхаўна, Вашк. — Вашкава, Вял. Д. — Вялікія Дольцы, Лут. — Лутава, Лясн. Аз. — Лясныя Азёры, Навас. — Наваселле, Слаб. — Слабада, Судзіл. — Судзілавічы, Уш. — Ушачы, Чэр. — Чэрсвя.— Уздзенскі р., Маг. — Магільнае, Цепл. — Цеплень.— Уваравіцкі р., Гус. — Гусевіца.— Стаўбцоўскі р., Ак. — Акінчыцы, Бераж. — Беражное, Заям. — Заямнае, Мікал. — Мікалаеўшчына, Рубяж. — Рубяжэвічы, Сверж. — Свержань, См. — Смольня, Стоўб. — Стоўбцы.— Старадарожскі р., Н. Дар. — Новыя Дарогі, Палаж. — Палажэвічы, Пас. — Пасека, Паськ. Г. — Паськова Горка, Стар. Дар. — Старыя Дарогі.— Смаргонскі р., Смарг. — Смаргонь.— Смалявіцкі р., Малін. — Малінаўка, Пятр. — Пятровічы, Смал. — Смалявічы.— Слонімскі п., Слон. р. — Слонімскі р., Слонімшч. — Слонімшчына, Горка, Моўч. — Моўчадзь, Радзівіл. — Радзівілавічы, Студар. — Студароўшчына, Ст. С. — Старое Сяло.— Слуцкі п., Сл. р. — Слуцкі р., Бох. — Бохава, Вял. Рож. — Вялікі Рожан, Гаўрыльч. — Гаўрыльчыцы, Гр. — Грэск, Млын. — Млынок, Пас. — Пасека, Пярэвал. — Пярэвалака, Семеж. — Семежава, Сл. — Слуцк, Случ. — Случчына, Трухан. — Труханавічы, Цал. — Цалевічы, Чудз. — Чудзін, Чуч. — Чучавічы, Шантар. — Шантароўшчына, Шышч. — Шышчыцы, Яск. — Яскавічы.— Скідэльскі р., Бабр. — Баброўня, Гал. — Галавачы, Жыт. — Жытомля, Лун. — Лунна, Чарл. — Чарлёна. — Сенненскі п., Сен. р. — Сенненскі р., Андр. — Андрэйчыкі, Бар. — Барок, Дварч. — Дварчаны, Клім. — Клімавічы, Расн. вол. — Раснянская воласць, Сянно, Ульян. — Ульянавічы, Шарн. — Шарнёва, Шэмет. — Шэметаўка.— Свіслацкі р., Бераст. — Берастовіца, Кват. — Кватэры, Свісл. — Свіслач.— Светлагорскі р., Асташк. — Асташкавічы, Казл. — Казлоўка, Рас. — Расава, Чырк. — Чыркавічы, Чэр. — Чэрнін.— Салігорскі р., Краснад. — Краснадворцы, Паг. — Пагост.— Сакольскі п., Дрыга, Жух. — Жухава, Мінк. — Мінкаўцы, Сух. — Сухаволя, Хадар. — Хадароўка.— Рэчыцкі п., Рэч. р. — Рэчыцкі р., Рэч. — Рэчыца.— Ружаншчына, Руж. — Ружаны.— Радунскі р., Рад. — Радунь, Чыж. — Чыжэвічы.— Рагачоўскі п., Рагач. р. — Рагачоўскі р., Нісім. — Нісімкавічы, Рагач. — Рагачоў, Шарах. Б. — Шарахоўскія Буды.— Пухавіцкі р., Бал. — Балачанка, Бл. — Блужа, Верк. — Веркалы, Гар. — Гарэлец, Дук. — Дукора, Жыц. — Жыцін, Мар. Гор. — Мар’іна Горка, Пух. — Пухавічы, Рудз. — Рудзенск, Рус. — Русаковічы, Скобр. — Скобраўка, Суц. — Суцін, Хід. — Хідра, Шал. — Шалягі, Шацк, Шчытк. — Шчыткавічы.— Пружанскі п., Пруж. р. — Пружанскі р., Выс. Гр. — Высокі Груд, Вял. С. — Вялікае Сяло, Горск, Пруж. — Пружаны, Пружаншч. — Пружаншчына, Шак. — Шакуны.— Полацкі р., Гомля, Сал. — Саламір’е.— Петрыкаўскі р., Агол. — Аголічы.— Пастаўскі р., Воцк. — Воцкавічы, Луж. — Лужкі.— Парыцкі р.— Нясвіжскі р., Гарадз. — Гарадзея, Нясвіж, Сейл. — Сейлавічы, Сноў.— Палессе. — Нараўлянскі р., Верб. — Вербавічы, Нар. — Нароўля. — Навагрудскі п., Навагр. р. — Навагрудскі р., Вал. — Валеўка, Ваўк. — Ваўкавічы, Зуб. — Зубкова, Любча, Мон. — Мондзін, Навагр. — Навагрудак, Навас. — Навасады, Падкас. — Падкасоўе, Радаг. — Радагошч, Свіц. — Свіцязь, Скрыш. — Скрышава, Тур. — Турэц, Усел. — Уселюб, Чар. — Чарэсля, Ярэм. — Ярэмічы, Ят. — Ятра.— Мядзельскі р., Аз. — Азаркі, Аз. -Пуд. — Азаркі-Пудавінка, Купа, Мац. — Мацясы, Мядз. — Мядзел, Нар. — Нарач, Слаб. — Слабада.— Мсціслаўскі п., Мсц. р. — Мсціслаўскі р., Багацьк. —Багацькаўка, Зар. — Зарэчча, Каўш. — Каўшова, Кр. Г. — Красная Горка, Пуст. — Пустынкі, Пяч. — Пячкоўка, Ход. — Ходасы. — Мінскі п., Мін. р. — Мінскі р., Астр. Гарад. — Астрашыцкі Гарадок, Астр. — Астрошыца, Бараўл. — Бараўляны, Белар. — Беларусь (станцыя), Буц. — Буцавічы, Відаг. — Відагоршч, Вос. — Восава, Ган. — Ганалес, Гат. — Гатовіна, Гуя*, Даўб. — Даўбарова, Даш. — Дашкі, Двор. — Дворышча, Дзехн. — Дзехнаўка, Дуды, Дук. — Дукора, Засл. — Заслаўе, Казек. — Казекава, Клад. — Кладачкі, Койд. — Койданава, Коўш. — Коўшава, Круп. — Крупіца, Куты, Лекар. — Лекараўка, Луск. — Лускава, Лыс. Г. — Лысая Гара, Масл. — Маславічы, Ма*цкі, Мач. — Мачаны, Мін., Камар. — Мінск, Камароўка, Н. Двор — Новы Двор, Нялід. — Нялідавічы, Пап. — Паперня, Пільн. — Пільніца, Пухл. — Пухлякі, Раг. — Рагава, ст. Радашк. — ст. Ра*дашкавічы, Раўб. — Раўбічы, Раўк. — Раўкуцевічы, Рахм. — Рахманькі, Салом. — Саломерычы, Сен. — Сенніца, Сёмк. Гарад. — Сёмкаў Гарадок, Слаб. — Слабада, Стар. С. — Старое Сяло, Стр. — Строчыцы, Угл. — Угляны, Шап. — Шапялі, Шарш. — Шаршуны, Чуч. — Чучаны, Чыр. — Чыравічы.— Мастоўскі р., Граб. — Грабава, Дзяр. — Дзярэчын. — Маладэчанскі р., Аляхн. — Аляхновічы, Бак. — Бакшты, Бар. — Бараны, Баяры, Бор, Валодз. — Валодзькі, Вал. — Валокі, Гаішча, Гран. — Гранічы, Дубр. — Дуброва, Заг. — Загорцы, Клім. — Кліманты, Кр. — Краснае, Крас. — Красоўшчына, Малад. — Маладэчна, Міг. — Мігаўка, Пор. — Поравічы, Радашк. — Ра*дашкавічы, Раёўка, Сыч. — Сычавічы, Удр. — Удранка, Улан. —Уланаўшчына, Уша, Хаж. — Хажова, Шал. — Шалу*хі. — Мазырскі п., Маз. р. — Мазырскі р., Гаўр. — Гаўрыльчыцы, Луч. — Лучыцы, Міх. — Міхалкі, Запол. — Заполле, Юр. — Юравічы. — Магілёўскі п., Магіл. р. — Магілёўскі р., Еліз. — Елізава.— Ляхавіцкі р., Кур. — Куршынавічы, Ліпск, Лях. — Ляхавічы, Мін. — Мінічы.— Любанскі р., Гарадз. — Гарадзяцічы, Жалы, Заб. — Забалацце, Заг. — Загалле, Крацк. — Крацкоў, Люб. — Любань, Ляск. — Ляскавічы, Паг. — Пагост, Трайч. — Трайчаны, Ям. — Яменск.— Лоеўскі р., Лоеў, Руд. — Рудня.— Літоўская ССР, Свянц. — Свянцяны.— Лідскі п., Лід. р. — Лідскі р., Жалуд. — Жалудок, Хільч. — Хільчыцы.— Лепельскі п., Леп. р. — Лепельскі р., Вор. — Ворань, Леп. — Лепель, Ст. Леп. — Стары Лепель.— Лёзненскі р., Глод. — Глоданкі, Шэрк. — Шэркіна.— Лельчыцкі р., Лельч. — Лельчыцы, Сін. П. — Сініцкае Поле.— Лагойскі р., Бел. — Беларуч, Кор. — Корань, Лаг. — Лагаза, Лаг. — Лагойск, Мач. — Мачаны, Юр. — Юр’ева, Янушк. — Янушкавічы.— Крычаўскі р., Губ. — Губеншчына, Каран. — Каранец, Крыч. — Крычаў, Ціньк. — Цінькава.— Крупскі р., Круп. — Крупкі.— Клімавіцкі р., Клім. — Клімавічы.— Клецкі р., Кл. — Клецк, Мер. — Мервін, Сін. — Сіняўка.— Касцюковіцкі р., Ял. — Ялавец.— Карэліцкі р., Дзяляц. — Дзяляцічы, Заг. — Загор’е, Карэл. — Карэлічы, Крын. — Крынкі, Лукі, Любан. — Любанічы, Мірат. — Міратычы, Пагар. — Пагарэлка, Палуж. — Палужжа, Райца, Сін. Слаб. — Сіняўская Слабада, Тур. — Турэц, Цыр. — Цырын, Ярэм. — Ярэмічы.— Капыльскі р., Аксам. — Аксаміты, Ванел. — Ванелевічы, Кап. — Капыль, Макр. — Макраны, Пук. — Пукава, Пясоч. — Пясочнае, Рус. — Русакі.— Калінкавіцкі р., Калінк. — Калінкавічы, Ліц. — Ліцвінавічы, М. Аўц. — Малыя Аўцюкі, Юр. — Юравічы.— Ігуменскі п., Ігуменшч. — Ігуменшчына. — Зэльвенскі р., Зэльва, Зэльвеншч. — Зэльвеншчына.— Жлобінскі р., Жлоб. — Жлобін, Кр. Бер. — Красны Бераг. — Ельскі р., Зос. — Зосінцы, Махн. — Махнавічы.— Докшыцкі р., Докш. — Докшыцы, Бяг. — Бягомль, Глін. — Гліннае, Даўг. — Даўгінава, Забор. — Заборцы, Карал. — Каралеўшчына, Пустас. — Пустаселле, Шкл. — Шклянцы.— Дзяржынскі р., Валяр. — Валяр’яны, Дзярж. — Дзяржынск, Маг. — Магільнае, Путч. — Путчына, Фан. — Фаніпаль, Цепл. — Цеплень, Чарк. — Чаркасы.— Дзісна.— Горацкі п., Гор. р. — Горацкі р., Горкі.— Гродзенская губерня, Гродз. п. — Гродзенскі п., Гродз. р. — Гродзенскі р., Аз. — Азёры, Бел. — Белая, Гродз. — Гродзеншчына, Гродна, Канч. — Канчаткі, Лаша, Пальн. — Пальніца.— Гомельскі п., Гом. р. — Гомельскі р., Бел. — Беліца, Дзятл. вол. — Дзятлавіцкая вол., Выл. — Вылеў.— Глыбоцкі р., Глыб. — Глыбокае, Лаз. — Лазічы.— Глускі р., Ад. — Адэль, Бабр. — Бабровічы, Байл. — Байлюкі, Балаш. — Балашэвічы, Барб. — Барбароў, Баян. — Баянаў, Бер. — Бервы, Блізн. — Блізніцы, Бяроз. — Бярозаўка, Бярэж. — Бярэжкі, Вайц. — Вайцяхоў, Весн. — Веснаў, В. — Вільча, Вольн. — Вольніца, Гарад. — Гарадок, Гл. — Глуск, Глушч. — Глушчына, Дак. — Даколь, Дубр. — Дуброва, Жаўвін. — Жаўвінец, Згода, Зубар. — Зубарэвічы, Касар. — Касарычы, Кл. — Клетнае, Ключ, Луч. — Лучкі, Малін. — Малінаў, Н. Жыц. — Новае Жыццё, Побл. — Поблін, Пяц. — Пяценка, Слаўк. — Слаўкавічы, Стар. — Старына, Стражы*, Сымон. — Сымонавічы, Сял. — Сялец, Хал. — Халопічы, Хваст. — Хвастовічы, Цясн. — Цясноў, пас. Чыр. — пасёлак Чырвоны, пас. Я. Куп. — пасёлак Янкі Купалы.— Гарадоцкі п., Гарад. р. — Гарадоцкі р., Гарад. — Гарадок, Вараўл. вол. — Вараўлянская вол.— Ганцавіцкі р.— Воранаўскі р., Чыж. — Чыжуны.— Віленскі п., Вільня.— Віцебскі п., Віцеб. р. — Віцебскі р.— Вілейскі п., Віл. р. — Вілейскі р., Вілейка, Будсл. — Будслаў, Буцькі, Завід. — Завідонне, Задуб. — Задубенне, Зім. — Зімодры, Ілья, Карп. — Карпавічы, Раёўка, Слаб. — Слабодка.— Верхнядзвінскі р., Н. Лад — Новы Лад.— Ваўкавыскі п., Ваўк. р. — Ваўкавыскі р., Аз. — Азяранкі, Астр. — Астроўчыцы, Бераст. — Берастовіца, Верашч. — Верашчакі, Відз. — Відзейкі, Вільч. — Вільчукі, Вішн. — Вішневічы, Вял. Гр. — Вялікія Грынкі, Ган. — Ганевічы, Ганч. — Ганчары, Гн. — Гнезна, Дварч. — Дварчаны, Дыхн. — Дыхноўцы, Ізаб. — Ізабэлін, Кавал. — Кавалёўцы, Кр. — Крэсла, Кук. — Кукелкі, Кукл. — Куклічы, Кус. — Кусінцы, Лыск. — Лыскава, М. Азяр. — Малыя Азяранкі, Мсціб. — Мсцібава, Новікі, Пач. — Пачуі, Рось, Радз. — Радзевічы, Руд. — Рудаўка, Свісл. — Свіслач, Струбн. — Струбніца, Утк. — Утканы, Хоцьк. — Хоцькаўцы, Шандры, Шыл. — Шылавічы, Ял. — Ялаўка, Ян. — Янышы.— Валожынскі р., Валож. — Валожын, Вішн. — Вішнева, Выг. — Выганічы, Дзесятн. — Дзесятнікі, Івен. — Іве*нец, Пярш. — Пяршаі, Пярэж. — Пярэжары, Рак. — Ракаў, Сак. — Сакаўшчына.— Бярэзінскі р., Бераз. — Беразіно, Бл. — Блеўчыцы, Бярэз. — Бярэзань (так здаўна называюць на Бярэзіншчыне мястэчка, якое носіць афіцыйную назву Беразіно), Дул. — Дулебы, Кук. — Кукарава, Лыс. — Лысуха, Паг. — Пагост, Чыр. Бер. — Чырвоны Бераг.— Бярозаўскі р., Вос. — Восаўцы, Хр. — Хрыса, Белаз. — Белазёрск.— Бялыніцкі р., Бял. — Бялынічы, Кл. — Кліны.— Быхаўскі п., Бых. р. — Быхаўскі р., Бых. — Быхаў.— Буда-Кашалёўскі р., Гус. — Гусевіца.— Бешанковіцкі р., Брасл. — Браслаў, Бардз. — Бардзенічы, Ік. — Іказнь, Перабр. — Пераброддзе.— Беластоцкі п., Беласт. — Беласток, Гарад. — Гарадок, Гарад. Беласт. — Гарадок Беластоцкі, Пясч. — Пясчанікі.— Баранавіцкі р., Гарадз. — Гарадзішча, Каўп. — Каўпакі, Кут. — Кутаўшчына, Моўч. — Моўчадзь, Серамавічы.— Барысаўскі п., Барыс. р. — Барысаўскі р., Барыс. — Барысаў, Вял. Трасц. — Вялікая Трасцяніца, Стах. — Стахава.— Бабруйскі п., Бабр. р. — Бабруйскі р., ст. Бабр. — станцыя Бабруйск, ст. Бераз. — ст. Беразіна, Бр. — Брожа, Гл. — Глуша, Міхал. — Міхалёва, Пл. — Плёсы, Сычк. — Сычкава.— Ашмянскі п., Ашм. р. — Ашмянскі р., Гальш. — Гальшаны.— Асіповіцкі р., Асіп. — Асіповічы, Вер. — Верайцы, Вяз. — Вяззе, Гоман. — Гоманаўка, Дрыч. — Дрычын, Дубр. — Дуброўка, Кар. — Караны, Карыт. — Карытнае, Лап. — Лапічы, Тат. — Татарка, Яс. — Ясень. — Аршанскі п., Арш. р. — Аршанскі р., Высок. — Высокае, Коп. — Копысь, Пугл. — Пугляі, Талач. — Талачын. — Акцябрскі. р., Акцябр, Воземля, Забал. — Забалацце, Ляск. — Ляскавічы, Парэч. — Парэчча, ст. Рацм. — станцыя Рацміравічы. — Ян Чачот. Песенькі сялянскія з-пад Нёмана і Дзвіны, некаторыя прыказкі і ідыёмы. Вільня, 1846. — Чэслаў Пяткевіч. Культура духова Палесся рэчыцкага. Варшава, 1938.— Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Пад рэд. Р. Аванесава і М. Бірылы. Мінск, 1962. — С. Некрашэвіч. Да характарыстыкі беларускіх гаворак Парыцкага раёна (Кароткі этнаграфічна-лінгвістычны нарыс). Зап. аддз. гуман. навук. Працы класа філалогіі, т. 2, кн. 9. Мінск, 1929. — Беларускія народныя песні. Запіс Р. Шырмы, т. I, Мінск, 1959; т. II, Мінск, 1960; т. III, Мінск, 1962. — Беларускія казкі. Зборнік склаў П. Ахрыменка. Мінск, 1963. — Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном, т. II, Спб., 1893. — Са зборнікаў П. Шэйна. Мінск, 1962.— Белорусские народные песни. Сборник П. В. Шейна. Спб., 1874.— Павел Стэцка. З народнай гаворкі. — “Полымя”, 1966, № 8; Народная фразеалогія. — “Полымя”, 1967, № 2.— часопіс “Полымя”.— Песні беларускага народа. Мінск, 1959.— Міхал Федароўскі. Люд беларускі на РУсі літоўскай, т. I, Кракаў, 1897; т. II, Кракаў, 1902; т. III, Кракаў, 1903; т. IV, Варшава, 1935.— М. Гарэцкі, А. Ягораў. Народныя песні з мелодыямі. Мінск, 1928.— Матэрыялы для слоўніка народнадыялектнай мовы. Пад рэд. Ф. Янкоўскага. Мінск, 1960. З гэтай калектыўнай працы браліся фразеалагізмы і ілюстрацыі да іх з лексічных і фразеалагічных падборак В. Бекіша, Г. Варавы, С. Зубрыцкага, Н. Калошы-Гаўрош, С. Прача, В. Рабкевіча, М. Ралавец-Кавалёвай, Ф. Янкоўскага, М. Яўневіча.— Лінгвістычны зборнік. Артыкулы, паведамленні матэрыялы. Пад рэд. Ф. Янкоўскага і А. Саладухі. Мінск, 1965. З гэтага зборніка выкарыстоўваюцца фразеалагічныя назіранні К. Клопавай-Панюціч і Л. Падгайскага.— И. А. Сербов. Белорусы-сакуны. Краткий этнографический очерк. — ОРЯС, т. 94, № 1, Спб, 1915.— Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем. Спб., 1874. — Гомельские народные песни. Записаны в Дятловицкой волости Гомельского уезда Могилевской губернии Зинаидой Радченко. Спб., 1888. — Белорусский сборник, выпуск четвертый. Сказки космогонические и культурные. Собрал Е. Р. Романов. Витебск, 1891. — Беларускія народныя казкі (са зборнікаў Е. Раманава). Мінск, 1962. — Георгі Юрчанка. Скарбы — побач. — “Полымя”, 1965, № 1. — Беларускія прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы. Склаў Ф. Янкоўскі. Мінск, 1962. — А. К. Сержпутовский. Сказки и рассказы белорусов-полешуков (Материалы к изучению творчества белорусов и их говора). Спб., 1911.— А. Сержпутоўскі. Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павету. Мінск, 1926.— А. К. Сержпутовский. Грамматический очерк белорусского наречия дер. Чудин Слуцкого уезда Минской губернии. — ОРЯС, т. 89, № 1. Спб., 1911.

Цэтлікі: ,

Ответить

  Проверка PR и ТИЦ
Нашы сябры:
Казкі беларускія!


Смотрите подробности samsung galaxy 64gb на нашем сайте.